අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

11
පෙබ2020
Inter Club Sports Tournament - 2020

Inter Club Sports Tournament - 2020

Following are the details of the Inter...

10
පෙබ2020
දේශිය අල බෝග ප්‍රදර්ශනය

දේශිය අල බෝග ප්‍රදර්ශනය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ...

23
දෙසැ2019
පැදුරු සාජ්ජය

පැදුරු සාජ්ජය

2019.12.10 දින ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී දොලොස්...

Scroll To Top