කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම යටතේ පාදුක්ක, හෝමාගම සහ සීතාවක ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ එක් වෙමින් දේශිය අලබෝග වගාකරුවන්ගේ සංගමයේ ගොවි ජනතාවගේ වැල් අල (හිගුරල, රාජාඅල) අලෙවි කිරිමේ ප්‍රදර්ශන 2020.02.03 වන දින කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේත් 2020.02.05 වන දින පාදුක්ක ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය අසලදීත් පෙ.ව.9.00 සිට 3.00 දක්වා පැවැත්විණ.

 

කොළඹ දිස්ක්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය 

20200203 113911 n

 

20200203 113856 n

  

 

පාදුක්ක ප්‍රාදේශිය මහ ලේකම් කාර්යාලය 

20200205 101204 n

20200205 134951 n

 

20200205 101116 n

 

20200205 101155 n

 

 20200205 101248 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

15
Sep2020
46th National Sports Festival-  2nd round

46th National Sports Festival- 2nd round

Padukka Divisional Secretariat Division Elle team won...

10
Sep2020
Providing safety net covers for potato farmers

Providing safety net covers for potato farmers

  The distribution of local potato seeds...

Scroll To Top