2019.12.10 දින ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී දොලොස් මහේ පහන වැඩසටහන්මාලාව යටතේ අවුල්හැරය වැඩසටහන යටතේ කලාකරුවන්ගේ කුසලතා එලිදැක්වීම උදෙසා පැදුරු සාජ්ජයක් පැවැත්වීය. 

IMG 20191209 165523 n

 

IMG 20191209 150430 n

 

IMG 20191210 145352 n

 

IMG 20191210 144954 n

IMG 20191210 160333 n

 

 

 

 

 

News & Events

11
Feb2020
Inter Club Sports Tournament - 2020

Inter Club Sports Tournament - 2020

Following are the details of the Inter...

10
Feb2020
දේශිය අල බෝග ප්‍රදර්ශනය

දේශිය අල බෝග ප්‍රදර්ශනය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ...

Scroll To Top