2019.12.10 දින ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී දොලොස් මහේ පහන වැඩසටහන්මාලාව යටතේ අවුල්හැරය වැඩසටහන යටතේ කලාකරුවන්ගේ කුසලතා එලිදැක්වීම උදෙසා පැදුරු සාජ්ජයක් පැවැත්වීය. 

IMG 20191209 165523 n

 

IMG 20191209 150430 n

 

IMG 20191210 145352 n

 

IMG 20191210 144954 n

IMG 20191210 160333 n

 

 

 

 

 

News & Events

15
Sep2020
46th National Sports Festival-  2nd round

46th National Sports Festival- 2nd round

Padukka Divisional Secretariat Division Elle team won...

10
Sep2020
Providing safety net covers for potato farmers

Providing safety net covers for potato farmers

  The distribution of local potato seeds...

Scroll To Top